موسسه بین المللی حقوقدانان آسیا | دفتر وکالت امروز ۱۳۹۷/۰۷/۲۸

 مهلت شکایت کیفری در خصوص چک بلامحل چقدراست؟