موسسه بین المللی حقوقدانان آسیا | دفتر وکالت امروز ۱۳۹۹/۰۵/۱۷

 حبس زوج در صورت عدم پرداخت مهریه تا سقف ۱۱۰ سکه