موسسه بین المللی حقوقدانان آسیا | دفتر وکالت امروز ۱۳۹۸/۰۴/۳۰

 حبس زوج در صورت عدم پرداخت مهریه تا سقف ۱۱۰ سکه