موسسه بین المللی حقوقدانان آسیا | دفتر وکالت امروز ۱۳۹۹/۰۹/۱۴

آیا تاسیس دفتر وكالت در ملک مسکونی مجاز است؟