موسسه بین المللی حقوقدانان آسیا | دفتر وکالت امروز ۱۳۹۷/۰۵/۲۷

آیا تاسیس دفتر وكالت در ملک مسکونی مجاز است؟