موسسه بین المللی حقوقدانان آسیا | دفتر وکالت امروز ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

آیا تاسیس دفتر وكالت در ملک مسکونی مجاز است؟