موسسه بین المللی حقوقدانان آسیا | دفتر وکالت امروز ۱۳۹۷/۰۳/۲۸

آیا تاسیس دفتر وكالت در ملک مسکونی مجاز است؟