موسسه بین المللی حقوقدانان آسیا | دفتر وکالت امروز ۱۳۹۹/۰۵/۱۳

آیا تاسیس دفتر وكالت در ملک مسکونی مجاز است؟