موسسه بین المللی حقوقدانان آسیا | دفتر وکالت امروز ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

آیا تاسیس دفتر وكالت در ملک مسکونی مجاز است؟