موسسه بین المللی حقوقدانان آسیا | دفتر وکالت امروز ۱۳۹۸/۱۲/۰۱

آیا تاسیس دفتر وكالت در ملک مسکونی مجاز است؟