موسسه بین المللی حقوقدانان آسیا | دفتر وکالت امروز ۱۴۰۰/۰۴/۰۲

مرجع صالح رسیدگی به دعوای اعتراض ثالث

مرجع صالح رسیدگی به دعوای اعتراض ثالث


Project Description

    سوال . حکمی از دادگاه مدنی خاص سابق صادر شده است . این حکم را مرحع تجدیدنظر نیز تایید کرده است . در صورت دعوی معترض ثالث نسبت به این حکم رسیدگی به آن بر عهده چه دادگاهی است؟

    پاسخ. با توجه به ماده ۴۲۰ قانون آیین دارسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ مرجع صالح . دادگاهی است که رای قطعی را صادر کرده است د رمورد این سوال مرجع صالح دادگاه تجدید نظرخواهد بود.