ript> اعاده دادرسی نسبت به حکم تایید شده – موسسه بین المللی حقوقدانان آسیا | دفتر وکالت | موسسه بین المللی حقوقی موسسه بین المللی حقوقدانان آسیا | دفتر وکالت امروز ۱۴۰۳/۰۱/۲۹

اعاده دادرسی نسبت به حکم تایید شده

اعاده دادرسی نسبت به حکم تایید شده


Project Description

سوال. اگر حکم دادگاه بدوی در دادگاه تجدیدنظر تایید شود . تقاضای اعاده دادرسی به کدام دادگاه داده می شود ؟ دادگاه بدوی یا دادگاه تجدید نظری که حکم قطعی داده است؟

پاسخ. ماده ۴۳۳ قانون آیین دادرسی مدنی مقرر کرده است در این مورد . دادخواست اعاده دادرسی باید به دادگاهی داده شود که حکم مورد ادعای اعاده دادرسی را صادر کرده است.

سوال:مرجع رسیدگی به دعوی اعاده دادرسی،دادگاه صادرکننده حکم بدوی است یا دادگاه تجدیدنظر که رأی را تأیید کرده است؟

پاسخ:منظور از دادگاه صادرکننده همان حکم در ماده۴۳۳قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی دادگاهی است که رأی قطعی را صادر کرده است و چنانچه رأی دادگاه عمومی در دادگاه تجدیدنظر تأیید و قطعی شده باشد ،مرجع صالح برای اعاده دادرسی دادگاه تجدیدنظر است ، زیرا طبق ماده۴۳۸ق.آ.د.م دادگاهی که به درخواست اعاده دادرسی رسیدگی می نماید چنانچه درخواست اعاده دادرسی را وارد تشخیص دهد حکم مورد اعاده دادرسی را نقض و حکم مقتضی صادر می نماید و در چنین حالتی دادگاه عمومی نمی تواند حکمی را که قبلا به تأیید دادگاه تجدیدنظر استان رسیده است نقض نموده حکم دیگری صادر نماید،لذا مرجع صالح برای رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی دادگاهی است که در ان دادگاه حکم به مرحله قطعیت رسیده است.