موسسه بین المللی حقوقدانان آسیا | دفتر وکالت امروز ۱۴۰۱/۱۱/۱۵

دکترمهران نامدار اصیل

دکترمهران نامدار اصیل

  • دکترای حقوق بین الملل
  • مترجم و مشاور امور حقوقی و تجاری در ایتالیا
  • کارشناس حقوقی، املاک و معاضدت قضایی
  • مدیر شعبه موسسه بین المللی حقوقی آسیا در ایتالیا
  • عضوء هیئت مدیره موسسه بین المللی حقوقی آسیا