موسسه بین المللی حقوقدانان آسیا | دفتر وکالت امروز ۱۳۹۸/۰۲/۰۵

 اگر قاتل شناسایی نشود تکلیف دیه چیست؟