موسسه بین المللی حقوقدانان آسیا | دفتر وکالت امروز ۱۳۹۹/۰۵/۱۸

 اگر قاتل شناسایی نشود تکلیف دیه چیست؟