ript> مربوط به شرکتها – موسسه بین المللی حقوقدانان آسیا | دفتر وکالت | موسسه بین المللی حقوقی موسسه بین المللی حقوقدانان آسیا | دفتر وکالت امروز ۱۴۰۲/۰۹/۱۰

مربوط به شرکتها

نمونه قرارداد اعطای نمایندگی

 

ماده۱: طرفين قرارداد

 

اين قرارداد ما بين شرکت ………………….. به شماره ثبت …………………به نشانی،…………………………………………….  تلفن : ……………………  (که من بعد طرف اول نامیده می شود) و شركت…………………………………….به شماره ثبت……………. به

 

مديريت عاملي آقاي …………………………….فرزند ………………..  به شماره ملي ………………………………..ه به موجب آگهي روزنامه رسمي شماره …………………….. ………….  مورخه …………………………… مديرعامل و عضو هيئت مديره شركت مي‌باشد و بر اساس ماده…………………………..اساسنامه شركت حق امضاء كليه اسناد تعهدآور را دارد (فتوکپي آخرين آگهي روزنامه رسمي و اساسنامه كه مبين هويت شركت و مديرعامل و دارندگان حق امضاء باشد، و همچنين فتوکپي شناسنامه و کارت ملي دارنده ي حق امضا ضميمه قرارداد خواهد شد.) به نشاني :

 

كه از اين پس طرف دوم  ناميده مي‌شود از طرف ديگر مطابق با شرايط و مفاد ذيل منعقد مي‌گردد.

 

هرگونه اخطار، درخواست و مكاتبه در خصوص مفاد اين قرارداد بايد كتباً به نشاني طرفين كه در اين قرارداد نوشته شده و اقامتگاه قانوني آنان محسوب مي‌شود ارسال گردد. در صورتيكه اين محل تغيير كند مي‌بايست محل جديد بلافاصله كتباً به طرف ديگر اطلاع داده شود و در صورت تخلف، ارسال اخطار، درخواست يا مكاتبه به اقامتگاه قانوني سابق وي، ابلاغ شده تلقي خواهد شد،  همچنين كپي برابر اصل كارت ملي و شناسنامه طرف دوم ضميمه ي قرارداد مي باشد.

 

ماده۲: موضوع قرارداد

 

بازاریابی ، فروش و خدمات پس از فروش دستگاه ………………….. با نشان و علامت ثبت شده ي ……………….. محصول شرکت ……………………. با شرايط قيمت گذاري و ضمانت و خدمات پس از فروش تعيين شده از سوي طرف اول در استان / شهر ………………………………………………………………….

 

ماده۳: شرايط نمايندگي

 

 

۱- تكميل نمودن فرم تعهدنامه نظام نامه كيفي و اخلاقي شركت …………………………..

 

۲- تكميل فرم هاي شناسايي و وجه التزام نمايندگي ذكر شده در قرارداد.

 

۳- خريد حداقل ……… واحد طبق موضوع قرارداد ظرف مدت ……… روز و يا فروش …….. واحد ظرف مدت ………. ماه از تاريخ اعلام آمادگي جهت اخذ نمايندگي بر اساس بند تعهدات طرفين. ( در صورت عدم تعهد به اين بند شركت اقدام به اخذ نمايندگي موازي در استان مورد نظر مي نمايد و طرف دوم تنها عامليت فروش مي باشد، نه نماينده ي انحصاري)

 

ماده ۴: مدت قرارداد

 

مدت این قرارداد پس از حصول شرايط نمايندگي توسط طرف دوم،  برای مدت زمان يك سال  منعقد می گردد وپس از اتمام مدت قرارداد با رضايت طرفين قرارداد قابل تمديد است. در صورت عدم رضايت طرفين قرارداد قابل فسخ مي باشد.

 

ماده ۵: تعهدات

 

الف- تعهدات طرف اول (تسهيلات نمايندگي فروش):

 

 

۱- طرف اول متعهد می گردد در حوزه منطقه طرف دوم تنها ازطریق طرف دوم مبادرت  به فروش نماید.

 

۲- پس از دريافت نمايندگي فروش، تسهيلات زير جهت تسهيل امر فروش در اختيار نمايندگي قرار خواهد گرفت.

 

الف- تبليغات شركت :  كاتالوگ، بروشور و پوستر، تراكت تبليغاتي و ليست محصولات جهت اطلاع رساني بهتر.

 

ج-  پرداخت  مبلغ ………………..  درصد از قيمت محصول به ازاي فروش هر دستگاه  به نمايندگي.

 

د- پرداخت مبلغ …………….. درصد از قيمت عصاره هاي مصرفي در هر بار شارژ عصاره بر مبناي درخواست خريدار دستگاه.

 

ه- معرفي متقاضيان خريد محصولات اين شركت به نزديكترين نمايندگي با توجه به تبليغات گسترده.

 

۳- طرف اول مكلف است حداکثر  ظرف مدت زمان ۷۲ ساعت نسبت به ارسال سفارش نماینده فروش پس از دريافت وجه محصول ، به مرکز استان مورد نمایندگی  (در محل باربری)  اقدام نماید.( شرايط پرداخت مبلغ دستگاه با نمايندگان فعال بصورت توافقي بصورت جداگانه تعيين مي شود.)

 

۴- طرف اول مكلف است در صورت معیوب بودن دستگاه ها طبق مفاد ذكر شده در ضمانتنامه  نسبت به تعویض یا رفع عیب آنها  ظرف مدت ۴۸ ساعت اقدام نماید.

 

۵- طرف اول مكلف به آموزش  نصب و راه اندازی دستگاه به   نماينده  طرف اول مي باشد.

 

۶- طرف اول حق انحصاری بازاریابی و فروش دستگاه های شرکت ……………………. را بر طبق بند ۳ از ماده ۲  به طرف دوم واگذار می کند.

 

 

 

۷-طرف اول موظف است پس از پايان قرارداد كليه مدارك و اوراق بهادار طرف دوم را به وي مرجوع نمايد.

 

ب- تعهدات طرف دوم:

 

۱-طرف دوم محق و مجاز نیست که به نام و به وکالت از طرف اول اقدامی انجام دهد مگر مواردی که قبلا و صریحا این اختیار به او تفویض شده باشد .

 

۲- طرف دوم مكلف است در امر ارایه خدمات پس از فروش (تعویض عصاره ي درخواستي و دستگاههای معیوب با سالم) ظرف مدت ۲۴ ساعت پس از اعلام خريدار؛ نسبت به مطلع ساختن طرف اول اقدام نمايد.

 

۴- طرف دوم تنها مجاز است در حوزه ي مندرجات موجود در برگه ي اطلاعات فني محصول اقدام به تبليغات نمايد و عواقب مربوط به اظهارات خارج از مشخصات فني محصول به عهده ي طرف دوم مي باشد.

 

 

 

 

۵- طرف دوم مكلف است که تمامي سعی و کوشش خود را در جهت رعایت سیاست ، منافع، و حقوق مادي ومعنوي طرف اول محفوظ دارد و تنها مي تواند با نظر طرف اول اقدام به قيمت گذاري و يا ايجاد تغيير در استراتژي هاي بازاريابي محصول نمايد.

 

۶- در صورت فسخ قرارداد و قطع همكاري، طرف دوم مي‌بايست كليه اسناد و مدارك مبادله شده را به طرف اول عودت نمايد.

 

۷ –  چنانچه نماينده فروش به دلايلي نياز به فروش به نحوي خاص از قبيل فروش فوق العاده با تخفيف ويژه داشته باشد، بايستي مراتب را كتباً به شركت اعلام و مجوز لازم را اخذ نمايد. قيمت فروش محصولات توسط نماينده فروش و با هماهنگي شركت ……………… اعلام مي گردد.

 

۸- نماينده فروش موظف است در هرماه  فهرست كليه مشتريان خود را كه طي همان ماه از او خريد نموده‌اند را با ذكر نام و نشاني اعلام نمايد.

 

۹- در صورتيكه سقف محصول درخواستي نماينده فروش از ميزان تضمين پيش پرداخت مندرج در ماده ۷ اين قرارداد بيشتر شود، شرايط فروش طبق توافق جداگانه و خارج از اين قرارداد تعيين خواهد شد.

 

۱۰- در صورت تخلف نماينده فروش از تعهدات مندرج در بند ب ماده ۵ ، شركت حق فسخ يكطرفه قرارداد را خواهد داشت و نماينده فروش حق هيچگونه اعتراضي نخواهد داشت. در اين صورت خسارات متوجه به شركت از محل تضمين، قابل كسر و وصول مي‌باشد.

 

۱۱- طرف دوم حق اعطاي نمايندگي به غير و يا فروش دستگاه در خارج از حوزه ي جغرافيايي تعيين شده در موضوع قرارداد را ندارد مگر با كسب اجازه ي كتبي از طرف اول.

 

۱۲- طرف دوم تنها مجاز است جهت خريد عصاره هاي مصرفي ، از طريق طرف اول اقدام نمايد و خريد عصاره از غير؛ موجب ابطال قرارداد و ضمانتنامه ي دستگاه هاي نصب شده توسط طرف دوم مي شود.

 

۱۳   شركت رايحه پردازان پيشتاز در طول مدت قرارداد حق واگذاري نمايندگي، به اشخاص حقيقي و حقوقي ديگر را ندارد.

 

ماده ۶-تسویه حساب:

 

طرف دوم موظف به تسویه حساب کامل نقدي ظرف مدت ۳۰ روز از طريق واريز به حساب شركت …………………….. و ارسال تصوير فيش واريزي به شماره فكس شركت ؛ مي باشد.

 

ماده ۷) وجه التزام و تضمين حسن انجام كار

 

نماينده فروش يک فقره  چك  به مقدار  ……………………  ريال   به شماره ي ………………………………….نزد بانك ………………………. به تاريخ …………………………………. در وجه شركت …………………… براي تضمين پيش پرداخت محصولات

 

موضوع قرارداد و حسن انجام قرارداد به شركت تحويل نمود. ( امكان تغيير نوع و ميزان وجه ضمانت از طريق مذاكرات حضوري وجود دارد.)

 

ماده ۸)شرايط حل اختلاف:

 

كليه موارد اختلاف ناشي از اين قرارداد در مرحله اول از طريق داور مرضي الطرفين حل خواهد شد و در صورت عدم توافق طرفين، طبق قوانين جمهوري اسلامي ايران به دادگاه ذيصلاح ارجاع داده خواهد شد.

 

ماده ۹) اين قرارداد به استناد ماده ۱۰ قانون مدني و مواد ۴۵۴ و ۴۵۵ قانون آيين دادرسي مدني و ساير مقررات جمهوري اسلامي ايران در ۹ ماده در دو نسخه ي متحدالمتن و الاعتبار در تاريخ   /    /۱۳۸۷  تنظيم و پس از امضاء مبادله گرديد.

 

نمونه قرارداد کار بازاریابی (یک ماهه)

 

آقاي / خانم ………………………………..فرزند ………………….. شماره شناسنامه ………………. عطف به درخواست مورخ /./ ۱۳ ، اين دفتر موافقت خود را براي همكاري با شما جهت بازاريابي ، ارائه خدمات و فروش كالا با شرايط ذيل اعلام مي دارد :

۱-وظيفه بازارياب فقط معرفي كالا و خدمات اين دفتر خواهد بود و شما حق دريافت هيچگونه وجهي را از مشتري نخواهيد داشت .

۲-چنانچه تمايل به داشتن نمونه كالا داريد در صورت داشتن مشتري به صورت امانت بلامانع است و توضيح اينكه بهاي كالا اجتناب ناپذير است ، لذا قبل از اعلام قيمت قطعي به مشتريان خود ، بهاي آنها را با تلفن شماره ……………… از دفتر استعلام نمائيد.

۳- در هنگام تماس و يا مكاتبه اعلام كد همكاري، الزامي است .

۴- مدت اين همكاري بصورت آزمايشي به مدت يك ماه از تاريخ فوق الذكر مي باشد .

۵- قبل از مراجعه مشتريان خود به دفتر ،اسامي آنان را به مسئول دفتر اعلام تا پورسانت آن به حساب شما منظور گردد .

۶- درآمد حاصل از ارائه خدمات يا فروش كالا به مشتريان شما ، طبق توافق نامه ميباشد كه پس از ارائه خدمات و پايان كار به حساب شما واريز خواهد شد .

۷- رعايت كليه شئونات اخلاقي و اسلامي و قبول كردن محل انجام وظيفه طبق نظر دفتر شركت و رعايت ساعت كاري

۸- يك فقره سفته / چك شماره …………………… به مبلغ ………………. ريال به عنوان تضمين حسن اجراي تعهدات بازارياب به مسئول دفتر تحويل داده شده است و آقاي/ خانم ………………………………… بازارياب ، كد شماره ………………… تمام موارد فوق را با دقت در صحت وسلامت عقل خوانده ، و متعهد به انجام آنها بوده و اعلام مي دارد و اجازه مي دهد و رضايت دارد كه در صورت رعايت نكردن هر كدام از بندهاي فوق از محل سفته / چك فوق به نفع شركت ……………………………جبران خسارت شود و نسبت به اخراج اينجانب از شركت اقدام نمايد و حق هيچگونه اعتراضي را نداشته و خواهان هيچ حق و حقوقي نيستم .

 

۹- اين قرارداد رابطه استخدامي ميان بازارياب و شركت بوجود نمي آورد .

امضا و اثر انگشت بازارياب شركت ………………………………

قرارداد استخدام موقت (عمومی)

نمونه قرارداد كار موقت

بر اساس مفاد ماده ۲ قانون كار جمهوري اسلامي ايران ، اين قرارداد كار بين شركت …………………

( سهامي خاص ) كه در اين قرارداد به اختصار (كارفرما ) ناميده مي شود و

 

آقاي / خانم : ………………… فرزند …………….. داراي شناسنامه شماره ……………… صادره از ………… ساكن ……………………………………………………………………………..

 

كه از اين پس (كارگر) ناميده مي شود منعقد مي گردد.

 

تبصره : اينقرارداد جهت كار موقت با توجه به بند (و ) از ماده ۱۰ قانون كار بين طرفين تنظيم گرديده است.

 

۱- مدت قرارداد : مدت اين قرارداد ……………… ماه است كه شروع آن از تاريخ …………….. و پايان آن تاريخ ………………… مي باشد و محل انجام كار ، واقع در دفتر مركزي شركت به نشاني ……………. مي باشد.

 

تبصره : ۱/۳ ماه از ابتداي مدت اين قرارداد جنبه آزمايشي دارد و در حين و پايان مدت مذكور چنانچه نحوه خدمت كارگر فوق الذكر مورد تاييد كارفرما نباشد طبق مقررات قانون كار به اين قرارداد خاتمه داده خواهد شد.

 

۲- موضوع قرارداد : انجام خدمت در قسمت ……………. شركت مي باشد و آقاي / خانم ………………. متعهد است كه وظايف محوله را با رعايت مقررات و طبق شرح وظايف ابلاغ شده به ايشان انجام دهد .

 

۳- ساعت كار : ساعت كار شركت معادل ۴۴ ساعت كار در هفته مي باشد و در صورت انجام كار اضافي ، طبق مقررات قانون كار مزاياي اضافه كار به كارگر پرداخت خواهد شد .

 

۱- حق السعي :

 

۴-۱) حقوق ماهيانه : ………………. ريال

 

۴-۲) حق جذب ماهانه : ……………. ريال

 

۴-۳) خواربار و مسكن : …………… ريال

 

۴-۴) كمك عائله مندي :……………….. ريال

 

 

۵-۴) ساير مزايا : ……………………. ريال

 

تبصره : ماليات بر حقوق و مزايا و كسورات مربوط به حق بيمه تامين اجتماعي و ساير كسورات قانوني از دريافتي ماهانه كارگر كسر و خالص پرداختي از طرف كارفرما به نامبرده پرداخت خواهد شد.

 

۵) خانم / آقاي ……………….. طي مدتي كه براي ركت كار مي كنند حق استفاده از تعطيلات رسمي و مرخصي استحقاقي ساليانه را براساس مقررات قانون كار دارا خواهد بود.

 

۶) اين قرارداد پس از پايان خدمت از سوي هر يك از طرفين قابل فسخ خواهد بود ولي در حين اجراي آن نيز با توافق طرفين و پرداخت حق سنوات معادل يك ماه آخرين حقوق و مزاياي دريافتي در ازاي هر سال خدمت مي توان اين قرارداد را فسخ كرد مشروط بر اينكه اين تصميم يك ماه قبل به طرف مقابل اعلام شده باشد.

 

۷) خانم / آقاي ……………….. با دريافت مبلغ مذكور هر گونه ادعاي بعدي در مورد دريافت مزاياي پايان قرارداد كار را از خود سلب مي نمايد .

 

۸) اختلافات ناشي از اجراي اين قرارداد ، بدواً از طريق سازش بين طرفين حل و فصل و در صورت عدم سازش در مراجع حل اختلاف مذكور در قانون كار حل و فصل خواهد شد.

 

۹) بقيه مواردي كه در اين قرارداد پيش بيني نشده باشد بر اساس قانون كار و ساير قوانين و مقررات مربوطه خواهد بود .

 

اين قرارداد در ۹ بند و ۳ تبصره در تاريخ ………………… تنظيم و به امضاء طرفين رسيد.

 

امضاء كارفرما ء                                                                                                   امضاء كارگر

 

قرارداد کار (عمومی) : تنظیم شده توسط وزارت کار و امور اجتماعی

 

اين قرارداد به موجب ماده (۱۰) قانون کار جمهوري اسلامي ايران و تبصره (۳) الحاقي به ماده (۷) قانون کار موضوع بند (الف) ماده (۸) قانون رفع برخي از موانع توليد و سرمايه گذاري صنعتي مصوب ۲۵/۸/۱۳۸۷مجمع تشخيص مصلحت نظام، بين کارفرما / نماينده قانوني كارفرماو کارگر (کارمند) منعقد مي شود.

۱-مشخصات طرفين : كارفرما / نماينده قانوني كارفرما

آقاي/خانم/شركت …………………………………فرزند……………………..شماره شناسنامه/ شماره ثبت …………………. نشاني :  ……………………………………………………………… و کارگر (کارمند) آقاي/ خانم : …………………………………..فرزند……………… متولد…………….. شماره شناسنامه …………….. شماره ملي ……………………. ميزان تحصيلات ……………………..نوع و ميزان مهارت …………………………………………………..

نشاني : استان: …………………………………….. شهر : ……………………………. منعقد مي گردد.

 

آدرس كامل : …………………………………………………………………………………

۲- نوع قرارداد:   دائم              موقت         كار معين

۳- نوع کار يا حرفه يا حجم کار و يا وظيفه اي که کارگر به آن اشتغال مي يابد: ………………………..

۴- محل انجام كار استان : ………………………….. شهر ………………………………..

۵- تاريخ انعقاد قرار داد :………………………….. ۶- مدت قرارداد : …………………………………………………………

۷- ساعات کار : ………………………. ميزان ساعات کار و ساعت شروع و پايان آن با توافق طرفين تعيين مي گردد، ساعات کار نمي تواند بيش از ميزان مندرج در قانون کار تعيين شود ليکن کمتر از آن مجاز است.

۸- حق السعي:الف) مزد ثابت/مبنا روزانه/ساعتي …………………………………ريال(حقوق ماهانه : ………………………………. ريال)

ب- پاداش افزايش توليد يا بهره وري ………………………………………………….. ريال که طبق توافق طرفين قابل پرداخت است.

ج- ساير مزايا: كمك هزينه مسكن ……………………… عائله مندي …………………………… كمك هزينه خواروبار …………………….

مرخصي استحقاقي سالانه ……….. روز مطابق قانون كار و مقررات تبعي) (تعطيل هفتگي ……………………. روز مطابق قانون كار و مقررات تبعي)

۹- حقوق و مزايا بصورت هفتگي/ ماهانه كارگر به حساب شماره ………………………………… نزد بانک ……………..  شعبه…………………. توسط کارفرما يا نمايده قانوني وي پرداخت مي گردد.

 

 

۱۰- بيمه : به موجب ماده ۱۴۸ قانون کار، کارفرما مکلف است کارگر را نزد سازمان تامين اجتماعي و يا ساير دستگاه هاي بيمه گذار بيمه نمايد.

۱۱- عيدي و پاداش سالانه: به موجب ماده واحده قانون مربوط به تعيين عيدي و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاه‌هاي مشمول قانون کار مصوب ۶/۱۲/۱۳۷۰ مجلس شوراي اسلامي به ازاي يک سال کار معادل شصت روز مزد ثابت/مبنا(تا سقف ۹۰ روز حداقل مزد روزانه قانوني کارگران) به عنوان عيدي و پاداش سالانه به کارگر پرداخت مي شود. براي کار کمتر از يک سال ميزان عيدي و پاداش و سقف مربوط به نسبت محاسبه خواهد شد.

۱۲- حق سنوات يا مزاياي پايان کار: به هنگام فسخ يا خاتمه قرارداد کار حق سنوات مطابق  قانون و مصوبه ۲۵/۸/۱۳۸۷ مجمع تشخيص مصلحت نظام بر اساس نسبت کارکرد کارگر پرداخت مي شود.

۱۳- شرايط فسخ قرارداد: اين قرارداد در موارد ذيل، توسط هر يک از طرفين قابل فسخ است.

فسخ قرارداد …………………… روز قبل به طرف مقابل کتبا اعلام مي شود.

۱۴- ساير موضوعات مندرج در قانون کار و مقررات تبعي از جمله مرخصي استحقاقي، کمک هزينه مسکن، کمک هزينه عائله بندي نسبت به اين قرار داد اعمال خواهد شد.

 

 

۱۵- اين قرارداد در چهار نسخه تنظيم مي شود که يک نسخه نزد کارفرما، يک نسخه دست کارگر، يک نسخه به تشکل کارگري (درصورت وجود) ويک نسخه نيز توسط کارفرما از طريق نامه الکترونيکي يا اينترنت يا ساير طرق به اداره کار و امور اجتماعي محل تحويل مي شود.

محل امضاء کارفرما                                                                                                        محل امضاء کارگر